QUY ĐỊNH CHUNG SỬ DỤNG WEBSITE

Bằng việc truy cập, ghé thăm website https://sofaloctien.vn và đồng ý sử dụng các dịch vụ có tại website. Quý khách hàng đồng ý bị ràng buộc với điều khoản sử dụng tại website này. Mọi thông tin của Quý khách hàng đều được sự dung theo chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật của chúng tôi. ( Xem chính sách bảo mật tại đây )

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng website, áp dụng chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website Xưởng Sofa Lộc Tiến và các dịch vụ được tích hợp trên website được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, dựa trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có trên website. Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các tính năng được tích hợp trên website hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu từ Quý khách hàng, sẽ không thể đảm bảo được sự vận hành của các phần mềm hoặc các dịch vụ, sẽ không bị gián đoạn hay gặp trục trặc, bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm ràng buộc đối với sự mất mát dữ liệu, hay tổn thất về lợi ích nào, hoặc tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập Website: Xưởng Sofa Lộc Tiến và việc sừ dụng các dịch vụ, bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nội dung khác (mọi thông tin được bao gồm như trên nhưng không giới hạn). Bạn có thể lưu giữ, tải lên, hoặc chia sẻ thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ với tất cả rủi ro.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có quyền điều chỉnh các điều khoản, thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào. Những thay đổi và hoặc sửa đổi như vậy sẽ trong tất cả các điều khoản sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website Xưởng Sofa Lộc Tiến. Nếu Bạn/Quý khách hàng tiếp tục truy cập, hay sử dụng các dịch có trên website, ngay sau khi cập nhật những thay đổi và/hoặc sửa đổi. Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi Bạn/Quý khách hàng sừ dụng dịch vụ của Sofa Lộc Tiến, bên cạnh phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành. Bạn còn bị ràng buộc và chấp thuận, tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

  • Thanh toán tất cả chi phí dịch vụ theo thỏa thuận
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật
  • Các tranh chấp, mâu thuân xảy ra nếu có, đều do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

Sofa Lộc Tiến cung cấp tất cả các dịch vụ cho Quý khách hàng, hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến trên Website Xưởng Sofa Lộc Tiến. Ngay từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn dịch vụ cũng như tiến hành thanh toán bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do Sofa Lộc Tiến cung cấp.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu kỹ càng và sẽ tuân thủ tất cả các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí, phương thức thanh toán chi phí được đăng trên Website Sofa Lộc Tiến của chúng tôi (“Quy định về Đăng ký và sử dụng dịch vụ sản phẩm”). Thông qua việc xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website Sofa Lộc Tiến. Bạn đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện theo đúng các Quy định về Đăng ký sử dụng các dịch vụ.

Chúng tôi luôn thay đôi và/hoặc sửa đổi các điều khoản sử dụng các dịch vụ có trên website, nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng một cách tốt nhất. Luôn thay đổi các điều khoản liên quan đến sản phẩm dịch vụ, với mục đích hoàn thiện tốt nhất các nội dung về các quy định, và đáp ứng tối đa sự tiện dụng, hiệu quả khi Bạn sử dụng các dịch vụ tại Sofa Lộc Tiến. Cũng như đảm bảo, nâng cao lợi ích của chúng tôi khi cung cấp các dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ phải thông báo tới Người sử dụng, đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi của các điều khoản sử dụng, các quy định về đăng ký và sử dụng dịch vụ. Những sự thay đổi sẽ được áp dụng và cập nhật ngay sau khi được đăng lên website Sofa Lộc Tiến. Nếu bạn tiếp tục truy cập, sử dụng các dịch vụ được tích hợp trên website, thì điều đó Bạn đã chấp nhận và đồng ý với tất cả các thay đổi và/hoặc sửa đổi được cập nhật trên website. Chúng tôi khuyến nghị Người sử dụng thường xuyên kiểm tra những thông tin cập nhật trên Website Sofa Lộc Tiến, và liên hệ với ban hỗ trợ chăm sóc khách hàng của chúng tôi, để có được bản cập nhật các Quy định về Điều khoản sử dụng dịch vụ một cách nhanh nhất.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong bản giới hạn trách nhiệm nêu rõ: Người sử dụng xác nhận và đồng ý rằng Sofa Lộc Tiến chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Người sử dụng đồng ý giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với Người sử dụng và các bên thứ ba có liên quan. Người sử dụng đồng ý chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ chi phí khiếu nại, khiếu kiện nào tới Chúng tôi, liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do hành vi của người sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng các dịch vụ của Sofa Lộc Tiến.

Bạn hoàn toàn đồng ý và tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, giữ cho Sofa Lộc Tiến và các công ty liên kết với Sofa Lộc Tiến và mỗi công nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý cửa hàng, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí tổn thất, chí phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, khiếu kiệm, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án, hoặc các tổ chứ trong ban Trọng tài, các tổ chức trong ban Hòa giải, các quyết định từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… liên quan đến hoặc phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ các sản phẩm dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, chúng tôi đảm nhận hoàn toàn các việc bảo vệ và kiểm soát đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy (nhưng không có trách nhiệm) tùy thuộc vào sự bồi thường của Người sử dụng.

BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các dịch vụ và các phần mềm cần thiết, nguyên liệu được sử dụng của dich vụ, khai thác và triển khai dịch vụ, và bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của Sofa Lộc Tiến, và các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành dịch vụ (“Sở hữu trí tuệ”), được công nhận và bảo vệ bởi bản quyền đã được đăng ký, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do Sofa Lộc Tiến sở hữu, hoặc được ủy quyền sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn/Người sử dụng không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu nào của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng bao gồm tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi, nhằm mục đích thương mại. Trừ khi Bạn được sự chấp thuận của chúng tôi bằng giấy tờ văn bản, có sự ủy quyền từ chúng tôi. Ngược lại việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng xấu, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt đồng bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Sofa Lộc Tiến tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân hay tổ chức khác, và yêu cầu Người sử dụng cũng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bạn không được quyền tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng một cách nào, phương tiện nào đó tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu được cấu thành nên sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Sofa Lộc Tiến có quyền chấm dứt đường truy cập từ bất kỳ thiết bị nào vào các dịch vụ, hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với những người bị nghi ngờ xâm phạm những quyền sở hữu trên.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC TẠI SOFA LỘC TIẾN

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi bà giả thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu lực hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không thể thực hiện được, thì điều khoản đó được coi là đã tách rời ra khỏi Điều khoản sử dụng này, và không ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng này còn và có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

  • Chấm dứt từ phía Người sử dụng: Người sử dụng có thể chấm dứt điều khoản sử dụng này bằng cách không sử dụng các dịch vụ được cung cấp từ Sofa Lộc Tiến.
  • Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước cho bất cá nhân hay tổ chức nào.

LIÊN HỆ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về điều khoản sử dụng này, về hoạt động của tất cả các dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 096 142 9999. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và hợp lý.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật của Nhà nước Việt Nam.